VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

Top Honor Champions

Server Update 24/12/2018
Các thay đổi đã được áp dụng vào Server.+ Website:- Thay đổi website mới. - Cập nhật giao diện mới.- Cập nhật thêm các tính năng mới như transfer vpoint, view donate history.+ Ingame:- Loại bỏ instant 80
Read More »